Πελάτης μου Ο.Ε με απλογραφικά βιβλία έχει στην κατοχή του τουριστικό λεωφορείο ΤΕΟΜ Δ.Χ. Θα πουλήσει το λεωφορείο σε τουριστικό πρακτορείο. Εχω τις εξής ερωτήσεις:

1. Η συναλλαγή , απαιτεί συμβολαιογραφική πράξη ;
2. Eπιβαρύνεται με ΦΠΑ ;
3. Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά σε απλογραφικά βιβλία ; Πάει ως πώληση Παγίου και προκύπτει κέρδος από την πώληση, αφού αφαιρεθεί η αναπόσβεστη αξία ;
4. Υπαρχει διαφορετική ανιμετώπιση αν πωληθεί χωρίς την άδεια ;