Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Τι ισχύει για τα τιμολόγια και την ταμειακή μηχανή ηλεκτρονικού καταστήματος;

Καλησπέρα, θα ήθελα να μάθω εάν ατομική επιχείρηση Β΄κατηγορίας με ΚΑΔ λιανικές πωλήσεις μέσω διαδικτύου( ηλεκτρονικό κατάστημα) όπου τιμολογεί αποκλειστικά και μόνο σε πελάτες εξωτερικού (τρίτες χώρες και Ευρωπαϊκή Ένωση):

1)απαιτείται να έχει ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό βάση και μόνο του καδ της λιανικής.

Λάβετε υπόψιν ότι δεν θα χρειαστεί να κόψει απόδειξη ποτέ από εκεί γιατί πουλάει εκτός Ελλάδος και στους πελάτες εξωτερικού κόβει Invoice-receipt για κάθε συναλλαγή. Υπάρχει περίπτωση σε έλεγχο να βάλουν πρόστιμο εάν δεν έχει ταμειακή, χρειάζεται?

2)Τι ισχύει με τα ηλεκτρονικά βιβλία? Θα χρειαστεί για τις πωλήσεις εξωτερικού να ενημερώνει το My data?

1. α) Ο γενικός κανόνας για την έκδοση αποδείξεων λιανικής είναι με την χρήση ΦΗΜ. Όπως σχετικά ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν.4308/2014«Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο Ν.1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.» (σημ.: ο Ν.4308/2014 αναφέρεται σε ΦΗΜ γενικά, μη διακρίνοντας σε ΦΤΜ και ΕΑΦΔΣΣ, σχετ. παρ. 12.8.1 και 12.10.1 της ΠΟΛ.1003/31-12-2014 καθώς και ΠΟΛ.1002/31-12-2014).

β) Περαιτέρω στο ίδιο άρθρο του νόμου,  στην παρ. 11, ορίζεται ότι : «Με απόφαση του ΓΓΔΕ, ύστερα από δημοσίευση αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείμενες οντότητες σε σχέση με το αναμενόμενο φορολογικό όφελος, δύναται να απαλλάσσονται ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων από την υποχρέωση της παραγράφου 8. Οι οντότητες αυτές δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τεχνικό μέσο.».

γ)  Στα πλαίσια της παραπάνω πρόβλεψης της παρ. 11 (του άρθρου 12 του Ν.4308/2014) με την ΠΟΛ.1002/31-12-2014 παρασχέθηκε η δυνατότητα σε ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων ή/και για ορισμένες συναλλαγές η έκδοση αποδείξεων λιανικής χωρίς χρήση ΦΗΜ. Στην εν λόγω εγκύκλιο :

• Στο άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 αναφέρονται ορισμένες "κατηγορίες οντοτήτων" (με βάση το αντικείμενο εργασιών τους) οι οποίες ανεξάρτητα του μεγέθους τους δύνανται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών χωρίς χρήση ΦΗΜ

• Στο άρθρο 1 παρ. 4 αναφέρονται ορισμένες συναλλαγές για τις οποίες παρέχεται δυνατότητα οι αποδείξεις λιανικής να εκδίδονται χωρίς την χρήση ΦΗΜ (συναλλαγές εκτός έδρας κ.λπ.).

• Στο άρθρο 1 παρ. 5 αναφέρονται ειδικές περιπτώσεις.

δ) Από την ΠΟΛ.1002/31-12-2014 παρατίθενται συγκεκριμένα αποσπάσματα (άρθρο 1 παρ. 4.δ' και  παρ. 5.β'):

« Άρθρο 1

Ορίζουμε τις οντότητες που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), καθώς και τις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών (αποδείξεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ως εξής: [….]

4.  Για τις παρακάτω περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού: [….] δ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές φορολογικές διατάξεις, απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητα αγαθού, ονοματεπώνυμο πελάτη, κ.λπ.), [….]

5. Οι παρακάτω πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού: [….] β) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2859/2000 με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης. [….]».

 

1.1 Συμπληρωματικά μπορεί να παραταθούν (και) τα εξής :

α)  Από το Ν.4308/2014   

•  Άρθρο 12 παρ. 1 «Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.».

β)  Από την ΠΟΛ.1003/31-12-2014

• 12.1.1 Για πωλήσεις προς ιδιώτες καταναλωτές, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται, αντί του τιμολογίου πώλησης που θα περιλάμβανε το σύνολο των πληροφοριών (ενδείξεων) του άρθρου 9, παραστατικό λιανικής πώλησης, κάτι που είναι το σύνηθες στην πράξη.

• 12.8.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η οντότητα εκδίδει τιμολόγιο για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, αυτό εκδίδεται μηχανογραφικά με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό, εκτός εάν η οντότητα απαλλάσσεται από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού σύμφωνα με το άρθρο αυτό, περίπτωση στην οποία το τιμολόγιο εκδίδεται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.

• 13.1.2 Για την περίπτωση πώλησης αγαθών (περίπτωση α), το παραστατικό εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη αποστολής.

• 13.1.3 Διευκρινίζεται ότι στις λιανικές πωλήσεις αγαθών η έκδοση παραστατικού διακίνησης από τον πωλητή δεν μεταθέτει το χρόνο έκδοσης του παραστατικού λιανικής πώλησης. Το στοιχείο αυτό πρέπει να εκδίδεται και πάλι κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών.

• 13.1.3 Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η παράδοση των πωλούμενων αγαθών στον ιδιώτη - αγοραστή γίνεται από τρίτο (τριγωνική παράδοση από τον προμηθευτή ή αποστολή από αποθηκευτή κ.λπ.), τα στοιχεία λιανικής πώλησης μπορούν να εκδοθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση των αγαθών. Εννοείται πως όταν εκδίδεται παραστατικό λιανικής, δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης.

 

2. Για την περίπτωση του ερωτήματος  παρατηρούμε τα εξής :

α) Δεν έχει εκδοθεί διοικητική απόφαση που να συσχετίζει τους ΚΑΔ με τις κατηγορίες των επαγγελμάτων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης με ΦΗΜ βάσει της ΠΟΛ.1002/31-12-2014.

β) Δεν οδηγεί σε απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης λιανικής με χρήση ΦΗΜ το γεγονός ότι η επιχείρηση λειτουργεί χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη.

γ) Δεν οδηγεί αυτόματα σε απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης λιανικής με χρήση ΦΗΜ το γεγονός ότι τα αγαθά αποστέλλονται εκτός της Ελλάδας (σε αλλοδαπούς πελάτες).

 

3.  Πωλήσεις σε ιδιώτες σε τρίτες χώρες

α) Οι παραδόσεις σε ιδιώτες σε τρίτες χώρες απαλλάσσονται του ΦΠΑ ως εξαγωγές (σχετ. και το εγγρ. 1100120/19-6-2013).

Με την ΠΟΛ.1203/30-12-2016 ορίζεται διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή.  Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται : «Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας των παραδόσεων αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο ΦΠΑ πωλητή- εξαγωγέα στο εσωτερικό της χώρας σε αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε. απαιτείται: [….] β) Τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα" με την ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2859/2000 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ" και δηλώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής. Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο ΦΠΑ πωλητή- εξαγωγέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα σε αγοραστή- ιδιώτη εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε δύναται να εκδίδεται, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης) από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του πελάτη. [….]».

Από τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την παρ. 4.δ' του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1002/31-12-2014 η εκτίμηση μας είναι ότι για τις πωλήσεις προς ιδιώτες σε τρίτες χώρες- εξαγωγές δεν απαιτείται έκδοση στοιχείου (απόδειξης λιανικής) με χρήση ΦΗΜ (λόγω του πρόσθετου περιεχομένου του στοιχείου).

β) Για τις διαδικασίες για την εξαγωγή των αγαθών θα πρέπει να ζητηθεί συνδρομή εκτελωνιστή.

 

4.  Πωλήσεις σε ιδιώτες σε χώρες της Ε.Ε.

Για τις πωλήσεις προς ιδιώτες σε άλλα Κ-Μ της Ε.Ε. τόπος φορολογίας (ΦΠΑ) είναι η Ελλάδα (σημ.: ειδικότερο το θέμα των πωλήσεων από απόσταση, σχετ. παρ. 6 άρθρου13 Ν.2859/2000).

Το στοιχείο που εκδίδεται για τις πωλήσεις προς ιδιώτες σε άλλα Κ-Μ της Ε.Ε. είναι απόδειξη λιανικής (ή εναλλακτικά τιμολόγιο). Η γνώμη μας είναι ότι για τις πωλήσεις αυτές η απόδειξη λιανικής θα πρέπει να εκδίδεται με ΦΗΜ καθώς δεν διακρίνουμε δυνατότητα εξαίρεσης (στην παρ. 4 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1002/31-12-2014 καθώς η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά για την εξέταση της περίπτωσης πωλήσεων επί πιστώσει ή/και αιτία ότι δεν επιβάλλεται αναγραφή των στοιχείων του πελάτη ή άλλο πρόσθετο περιεχόμενο από φορολογική διάταξη).

 

5.  Mydata  

Και τα έσοδα από τις συναλλαγές του ερωτήματος (πωλήσεις προς ιδιώτες σε χώρες της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες) θα πρέπει να "ανεβαίνουν" στο mydata.

 

6.  Πωλήσεις από απόσταση. Συναφή θεματολογία

Σχετικά με την πώληση από απόσταση, μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες από  τα θέματα, για τα οποία θα πρέπει να έχετε υπόψη σας την χρονολογική επικαιροποίηση των σχετικών διατάξεων, που αναφέρονται σε αυτά. 

• Πως αντιμετωπίζεται ο ΦΠΑ σε πωλήσεις προς ιδιώτες τρίτων χωρών;

• Υποβολή εντύπου Μ12

• Πωλήσεις από απόσταση

• Πωλήσεις απόσταση (e-shop) προς τρίτες χώρες

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης