Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Μείωση ενοικίου λόγω Covid-19

Επισυναπτόμενο αρχείο
Ιδιοκτήτης καταστήματος στον Δήμο ΧΧΧΧΧ το έχει εκμισθώσει σε μισθωτή για χρήση αποκλειστικά ως Υπεραγορά Τροφίμων (super market) και γενικά χονδρικό εμπόριο.

Ο μισθωτής (ατομική επιχείρηση) έχει κύρια δραστηριότητα λογιστικές υπηρεσίες με ΚΑΔ 69.20.23.01 και έδρα γραφείο στον Δήμο ΨΨΨΨΨ, όπου ασκεί μόνο λογιστικές υπηρεσίες.

Στο μίσθιο κατάστημα (ΧΧΧΧΧ) ασκεί δραστηριότητα κρεοπωλείου, και φορολογικά το δηλώνει ως υποκατάστημα .

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την εικόνα μητρώου του στην εφορία, έχει δηλώσει ως ΚΑΔ δραστηριοτήτων :

Κύρια δραστηριότητα : 69.20.23.01

Δευτερεύουσες δραστηριότητες : μεταξύ άλλων και τις : 69.20.2 (δραστηριότητες λογιστικής), 47.22.13 (λιανικό εμπόριο κρέατος), 46.32.1 (χονδρικό εμπόριο κρέατος), 46.32.11 , 46.32.12

Ο εν λόγω μισθωτής για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο του 2020 προέβη σε μείωση κατά 40% (λόγω covid-19) του μισθώματος για το μίσθιο κατάστημα στον Δήμο ΧΧΧΧΧ, όπου ασκεί δραστηριότητα εμπορίου κρεάτων.

Στην δήλωση που υπέβαλε στην σχετική πλατφόρμα “Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών covid-19” και την οποία παρέδωσε στον ιδιοκτήτη του μισθίου ακινήτου αναφέρει :

“ΚΑΔ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ 20.03.2020 69202301

ή ΚΑΔ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΕΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 69202301”.

Στην διαμαρτυρία του ιδιοκτήτη ότι κακώς προέβη σε μείωση ενοικίου, αφού στο μίσθιο XXXXX το μεν δεν ασκεί λογιστικές δραστηριότητες, το δε το λιανικό εμπόριο κρέατος δεν υπάγεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον χονδρικό εμπόριο κρέατος. Και πάντως σε κάθε περίπτωση στην δήλωση covid-19 που υπέβαλε στο σύστημα, ακόμη και στην δευτερεύουσα δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα το 2018 αναγράφεται ΚΑΔ 69202301, δραστηριότητα η οποία δεν ασκείται στο μίσθιο κατάστημα (ΧΧΧΧΧ), αλλά σε άλλο χώρο.

ΕΡΩΤΗΜΑ :

Δικαιούται σε κάθε περίπτωση μείωση ενοικίου επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας λιανικό ή / και χονδρικό εμπόριο κρέατος ?

Αν η δραστηριότητα αυτή ασκείται ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, ασκούμενη σε μίσθιο κατάστημαπου είναι δηλωμένο φορολογικά ως υποκατάστημα , πρέπει να έχει τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στο 2018 για να δικαιούται μείωση ενοικίου λόγω covid-19 ?

Στην περίπτωση κατά την οποία υποθέσουμε ότι δεν δικαιούται μείωση ενοικίου λόγω εμπορίου κρέατος, το γεγονός της άσκησης ως κύριας δραστηριότητας λογιστικών υπηρεσιών σε διαφορετικό χώρο (και δη στον Δήμο ΨΨΨΨΨ) από αυτόν του μισθίου (στον Δήμο ΧΧΧΧΧ) όπου ασκεί εμπόριο κρέατος, του δίνει την δυνατότητα να μειώσει το ενοίκιο για το μίσθιο – κρεοπωλείο (ΧΧΧΧΧ) ?

Μ’ εκτίμηση

Ευχαριστώ

Μ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

6974898148

1.  Το σημείο αναφοράς είναι το άρθρο 26 του Ν.4683/2020 (ΦΕΚ Α'83/10-4-2020)

« Άρθρο 26  Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

Η παρ. 3 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α'68), η οποία προστέθηκε με το ενδέκατο άρθρο της από 30 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ (Α'75) αναριθμείται σε παρ. 4 του ίδιου άρθρου και προστίθεται παρ.3 ως εξής: «3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'55), όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παράγραφο 1. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 2.»».

 

2. Η διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α'104/30-5-2020)

« Άρθρο 4  Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών για τον μήνα Μάιο 2020

1. Το δεύτερο άρθρο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α'68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (Α' 83) αντικαθίσταται από τον χρόνο έναρξης ισχύος της ΠΝΠ ως εξής:

Άρθρο δεύτερο Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας [….]

3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παρ. 1. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες. Τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2. [….]»

 

3. α)  Για την περίπτωση των υποκαταστημάτων, πληττόμενων επιχειρήσεων (όχι όσων έχουν αναστείλει την λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής) δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να παρέχει διευκρινίσεις.

β)  Ο ΚΑΔ 69.20.2 (Λογιστικές υπηρεσίες) καθώς και ο ΚΑΔ 46.32 (Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος) ήταν στους πληττόμενους για την μείωση ενοικίου. Ο ΚΑΔ  47.22.13 (Λιανικό εμπόριο κρέατος) δεν ήταν στους πληττομενους

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης