Παρακαλώ πολύ για την απάντηση σας στα παρακάτω:

Φυσικό πρόσωπο Α συμμετέχει ως ετερόρρυθμος εταίρος με 50% σε Ε.Ε. (απλογραφικά βιβλία και άλλο ένα φυσικό πρόσωπο Β με 50% είναι ο ομόρρυθμος εταίρος).
Το ίδιο φυσικό πρόσωπο Α συμμετέχει με 50% ως ομόρρυθμος εταίρος και διαχειριστής σε άλλη εταιρεία (μαζί με την μητέρα της Γ η οποία κατέχει το άλλο 50% ως ομόρρυθμος εταίρος και διαχειριστής).
Το φυσικό πρόσωπο Γ συμμετέχει σε άλλη μία Ο.Ε. με 50 % στο κεφάλαιο ως ομόρρυθμος εταίρος και διαχειρίστρια μαζί με άλλο ένα φυσικό πρόσωπο Δ το οποίο και αυτό κατέχει το 50% ως ομόρρυθμος εταίρος και διαχειριστής.
Τα 4 φυσικά πρόσωπα διατηρούν και ατομικές επιχειρήσεις.
Ωστόσο τα αντικείμενα δραστηριότητας είναι διαφορετικά και δεν υπάρχουν μεταξύ τους συναλλαγές (ή αν υπάρξουν είναι τις τάξης των 500€ κατ έτος).
α) Θεωρούνται όλες οι παραπάνω συνδεδεμένες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων) σχετικά με τις ανάγκες υπολογισμού του μεγέθους για την υποβολή αίτησης σε πρόγραμμα επιδότησης;
β) Για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν.4172 τίθεται θέμα σύνταξης φακέλου τεκμηρίωσης ή κάποιας άλλης υποχρέωσης στα πλαίσια του νόμου;

Ευχαριστώ