ΑΕ Συντάσει λογιστική κατάσταση με 30/9/2020 από την οποία προκύπτουν λογισατικά κέρδη 700.000€. (όλα πραγματοποιημένα)
Η εταιρεία έχει ζημίες προηγ.χρήσεων 300.000€. Θέλει να διανείμει μέρισμα 250.000€ τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν.4548/2018.
Το ερώτημα είναι ότι στην παράγραφο 2 του άρθρου 162, αναφέρει ότι θα πρέπει να πληρούνται οπι προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 159.

Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει : (158.000_κέρδη χρήσησς 31/12/2019),
προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί (0,00 31/12/2019),
και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους (0,00) ,
και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη (0,00),
(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων (458.000€ 31/12/2019) και
(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό (0,00 για 31/12/2019) .
Από τα ανωτέρω προκύπτει ζημία 300.000€
Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕ δεν μπορεί να διανείμει προσωρινό μέρισμα παρόλο ότι έχει κέρδη στο 9μηνο, σωστά?