Καλησπέρα
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΕ, μη εισηγμένης, αποφασίζει, μεταξύ άλλων, με πλειοψηφία 100%, την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της. Ένας μέτοχος (α) δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει, ενώ ένας άλλος (β) δηλώνει ότι θα καλύψει και το ποσό του (α). Η ΤΓΣ αποφασίζει να γίνει μερική καταβολή.
Σε αυτήν την περίπτωση ο Ν.4548 λέει ότι 1) Ο χρόνος, κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει μόνο καταβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. 2) Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής της αξίας.
Έστω ότι η ΤΓΣ λαμβάνει χώρα 30/9/2020 και αποφασίζει αύξηση € 1.000.000. Σε αυτήν την περίπτωση:

- Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί το 1/4 ως ελάχιστο τμήμα?

- Για το υπόλοιπο ποσό πρέπει να ορίζονται στην ΤΓΣ συγκεκριμένες ημερομηνίες δόσεων εντός της πενταετίας ή μπορεί και να αναγράφεται ότι το εναπομείναν ποσό θα καταβληθεί εντός διαστήματος πχ δύο ετών χωρίς να αναφέρει ακριβείς ημερομηνίες δόσεων και έτσι οι μέτοχοι να μπορούν να καταθέσουν το ποσό ανάλογα με την ταμειακή τους ευχέρεια?

- Επειδή η αύξηση συνεπάγεται και τροποποίηση του καταστατικού, η ΤΓΣ της 30/9/20 θα αποφασίσει και την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο ή θα πρέπει να γίνει με μεταγενέστερη ΓΣ αφού έχει πλήρως καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο? Δηλαδή το νέο μετοχικό κεφάλαιο (σύν € 1.000.000) και η νέα μετοχική σύνθεση λόγω μη συμμετοχής του ενός μετόχου θα ισχύσουν από τη δημοσίευση της απόφασης της ΤΓΣ της 30/9/20 ή ανάλογα με τις καταβολές?

- Αν πούμε ότι αποφασίζουμε από το € 1,000.000 τα € 250.000 να καταβληθούν άμεσα και τα υπόλοιπα € 250.000 31/3/21, € 250.000 30/6/21 και € 250.000 31/12/21 τότε τα μερίσματα της επόμενης χρονιάς με την ΤΓΣ του 2021 πως θα δοθούν? Με βάσει τα ποσοστά που θα έχουν διαμορφωθεί με τις καταβολές των € 750.000 ή με βάσει την αύξηση του € 1.000.000?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άμεση απάντηση