Όπως είναι γνωστό συμφωνως Ν 4683/2020 αρθρο δευτερο παραγραφ 1 και 2

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος , κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊούΕίναι γνωστό επίσης ότι με το Ν 4684 / 25-4 -2020 άρθρο 3

. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος , κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, , ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου -εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού

Στις 24 Αυγουστου ο κυριος Βεζυροπουλος με την Α 1193 μας πληροφορεί οτι

1.Οι εκμισθωτές, φυσικό ή νομικά πρόσωπα , που δεν εισπράττουν το σαράντα τοις εκατό (40%) των μισθωμάτων λόγω των υποχρεωτικών μέτρων της μείωσης μισθωμάτων, δεν υπόκειται για το μη εισπραττόμενο ποσό σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν υποχρεούται στην αναγραφή των ποσών αυτών κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος.

2.Οι εκμισθωτές, φυσικά πρόσωπα, που υπόκεινται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%), έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές προς τη φορολογική αρχή με καταληκτική ημερομηνία καταβολής από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

3. Ο δικαιούχοι της ως άνω έκπτωσης, εκμισθωτές, προκειμένου να τυγχάνουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλουν με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση COVID»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις των αποφάσεων υπό στοιχεία Α. 1139/2020 και Α. 1154/2020 ».

4. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), μετά την επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την πλήρωση των προϋποθέσεων τ ης παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4690/2020 και εφόσον πληρούνται, εκδίδει και αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου του ευεργετήματος, εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) συνδεδεμένα με την κατά περίπτωση εκπιπτόμενη βεβαιωμένη οφειλή.

Ερωτασθε

1.Ως πλήρωση των προυποθεσεων της παρ 2 του άρθρου 13 του Ν 4690/2020 στον κεντρικό ελέγχο που θα πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ νοείται και η από μέρους των μισθωτών επιχειρηματιών υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης περί αναστολής στο σύστημα Εργάνη με αναγραφή των στοιχειών των εκμισθωτών ?

(συμφώνως προτροπών και υποδείξεων ΠΑΡΑΔΙΑ )

2 Ως πλήρωση των προυποθεσεων της παρ 2 του άρθρου 13 του Ν 4690/2020 στον κεντρικό ελέγχο που θα πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ νοείται και η από μέρους των μισθωτών εργαζομένων υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης περί αναστολής στο σύστημα supportemployees.yeka.gr με αναγραφή των στοιχειών των εκμισθωτών ?

(επισης συμφωνως υποδειξεων ΠΑΡΑΔΙΑ προς τους ιδιοκτητες ακινητων)

3.Ή τελος ως πληρωση των ως ανω προυποθεσεων αποτελει μονο η υποβολη των μισθωτηριων covid των εκμισθωτων και η σχετικη αποδοχη από τους μισθωτες?