Οι αλλοδαπές εργοδότριες εταιρίες που απασχολούν προσωπικό χωρίς να έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εγγράφονται σε εφορία και ΕΦΚΑ προκειμένου να παρακρατούν και αποδίδουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές αντίστοιχα για τους εργαζομένους τους στην Ελλάδα.
- Έχουν όμως υποχρέωση ως εργοδότες έναντι της Επιθεώρησης Εργασίας, αφού πρόκειται γι’ αλλοδαπές εταιρίες που δεν υπόκεινται στην Ελληνική εργατική νομοθεσία; Υπάρχει επί της ουσίας υποχρέωση ανάρτησης όλων των πινάκων στο ΕΡΓΑΝΗ (πχ αναγγελίες προσλήψεων – αποχωρήσεων, ετήσιοι & συμπληρωματικοί πίνακες, κλπ.) και ορισμού τεχνικού ασφαλείας;
- Αν υπάρχει υποχρέωση για τον ορισμό τεχνικού ασφαλείας ακόμα και για τις αλλοδαπές, υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί ο ίδιος ο εργαζόμενος με σχετική εκπαίδευση και αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;