Σε Ναυτιλιακη εταιρία εργαζόμενος ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο Τεχνικο
Επιμελητήριο και είχε ορισθεί ως τεχνικός ασφαλείας αποχώρησε και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διαδικασία για ορισμό καινούργιου τεχνικού ασφαλείας από το υπάρχον προσωπικό της επιχειρησης, ποιοι όροι και προϋποθέσεις πρέπει να τηρηθούν για να είναι συννομη η εταιρία και αν υπάρχει κάποια προθεσμία για τον ορισμό του καινούργιου τεχνικού ασφαλείας ?

Ευχαριστω