Καλησπέρα

Τεχνική εταιρία (ΙΚΕ), υπογράφει σύμβαση με Ι. Μονή του Αγίου Όρους, για την εκτέλεση τεχνικού έργου. Τόπος εκτέλεσης είναι το Άγιο Όρος. Η εταιρία δύναται να συμβάλλεται με υπεργολάβους για την εκτέλεση του έργου. Ο εργολάβος θα εκδώσει τιμολόγιο άνευ ΦΠΑ σύμφωνα με την απόφαση Π.7395/4269/1987.

Παρακαλώ να μου απαντήσετε στα παρακάτω:

1. Ο υπεργολάβος εφόσον δεν έχει απευθείας ανάθεση από την Ι. Μονή, μπορεί να λαμβάνει αγαθά από προμηθευτές χωρίς ΦΠΑ εφόσον τα αγαθά αυτά προορίζονται να αναλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή του Αγίου Όρους;

2. Το τιμολόγιο του υπεργολάβου προς τον εργολάβο πρέπει να εκδοθεί χωρίς χρέωση ΦΠΑ;

3. Ο εργολάβος για το τιμολόγιο που θα λάβει από τον υπεργολάβο για τις εργασίες που θα κάνει ο δεύτερος εντός του Αγίου Όρους, οφείλει να κάνει παρακράτηση φόρου 3%;