Υποβάλλω κάθε μήνα αναλυτικά με αρχείο Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα . Πρέπει να στείλω και συγκεντρωτικά για όλο το 2019; Δεν ενημερώνεται το σύστημα από τις μηνιαίες υποβολές;

Ευχαριστώ πολύ.