Επιχείρηση προμηθεύτηκε αγαθά από την Βουλγαρία. Στον έλεγχο που έκανα για την επαλήθευση του Α.Φ.Μ. στο VIES , μου έβγαλε το μήνυμα μη έγκυρος αριθμός ΦΠΑ για διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ε.Ε.

Η λογίστρια της επιχείρησης της Βουλγαρίας, μου δήλωσε ότι επειδή ανήκει στις μικρές επιχειρήσεις δεν έχει υποχρέωση να είναι εγγεγραμμένη στις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ε.Ε., σύμφωνα με την εκεί νομοθεσία.

Η απόδειξη από την ταμειακή που συνοδεύει το Τιμ. εμφανίζει καθαρή αξία και αξία Φ.Π.Α.

α) Είναι έτσι όπως με ενημέρωσε η λογίστρια;

β) Θα υποβάλλω ανακεφαλαιωτικό πίνακα;