Εταιρεία νομικής μορφής ΙΚΕ με αντικείμενο εργασιών την επισκευή και συντήρηση σκαφών αναψυχής αγοράζει για λογαριασμό του πελάτη-σκάφους ανταλλακτικά και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσει κατά την συντήρηση ή επισκευή του τα οποία τιμολογούνται ξεχωριστά από την εργασία. Η εταιρεία ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες παρ.2α, 2β. Οι περισσοτερες αγορές γίνονται βάσει των αναγκών του κάθε σκάφους την δεδομένη στιγμή της επισκευής/συντήρησης και λίγα ανταλλακτικά μένουν σαν στοκ στην αποθήκη προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικό χρόνο. Έχει υποχρέωση απογραφής στο τέλος του χρόνου ;