Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Για μεταβίβαση εταιρικών τίτλων μονοπρόσωπης ΙΚΕ, απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου;

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που έχει συσταθεί 1 μήνα πριν χώρις κινήσεις τιμολόγια κλπ μόνο έξοδα ΓΕΜΗ. Εταιρικού κεφαλαίου 10.000 ευρώ. Ο εταίρος επιθυμεί να την μεταβιβάσει στην ίδια αξία 10.000 ευρώ. Η πράξη μεταβίβασης γίνεται με καταστατικό η συμβολαιογραφική πράξη? υπάγεται σε φόρο υπεραξίας κεφαλαίου κλπ?
 Σύμφωνα με τον Ν.4172/2013, άρθρο 42 ορίζεται ότι:

« 1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα : γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,… …

3. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα.

4…Σε περίπτωση μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, η τιμή πώλησης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο.

    Στο άρθρο 43 του Ν.4172/2013 προβλέπεται ότι η υπεραξία (από την πώληση τίτλων του άρθρου 42) φορολογείται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

    Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον φορολογικό καθεστώς, δεν υποβάλλεται δήλωση φόρου υπεραξίας, αλλά ο ωφελούμενος (πωλητής), συμπεριλαμβάνει την τυχόν υπεραξία από την μεταβίβαση των τίτλων, στην ετήσια φορολογική του δήλωση του οικ. έτους που πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση.

    Περαιτέρω, με την με αριθμό ΠΟΛ. 1032/26.1.2015 εγκύκλιο διαταγή του Υπ. Οικονομικών με θέμα την «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013)», δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τους τίτλους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 42 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., τον τρόπο αποτίμησής τους και την φορολόγηση τους. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013, δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

«…Σε περίπτωση μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, η τιμή πώλησης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. …

    Προκειμένου για μεταβιβάσεις τίτλων (μετοχών, μεριδίων ΕΠΕ, μερίδων προσωπικών εταιριών, κλπ.) μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, ως τιμή πώλησης θα λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται από τους συναλλασσόμενους και αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο μεταβίβασης

    Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, θα λαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μηνιαίο ισοζύγιο της επιχείρησης. Τυχόν εγγραφές που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης στους λογαριασμούς αυτούς λαμβάνονται υπόψη.

    Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 4072/11.4.2012, όπως κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4635/2019, σχετικά με την ελεύθερη μεταβίβαση εν ζωή των εταιρικών μεριδίων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ), ορίζεται ότι:

«1. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.».

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει με μικρότερη αξία από αυτή που αναφέρετε και δη, αυτή της καθαράς θέσης της επιχείρησης κατά τον χρόνο μεταβίβασης. Δεδομένου ότι δεν έχουν γίνει κινήσεις από την ΙΚΕ, πλην δαπανών, η καθαρά θέση είναι μικρότερη των 10.000 ευρώ. Συνεπώς, δεν υφίσταται θέμα ως προς την αξία μεταβίβασης.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 4072/11.4.2012, όπως κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4635/2019, σχετικά με την ελεύθερη μεταβίβαση εν ζωή των εταιρικών μεριδίων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ), δεν υφίσταται υποχρέωση μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο όμως και σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο «υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα». Φυσικά, τα ανωτέρω δεν ισχύουν, αν στο ενεργητικό της ΙΚΕ υφίστανται ακίνητα.

3. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίσταται διαφορά.

Αν τώρα σε άλλη περίπτωση ΙΚΕ έχει κεφάλαιο σύστασης 10.000 ευρώ και κατάτην χρήση έχει έσοδα 40.000 ευρώ και κέρδη 5.000 έχει και μη δεδουλευμένα έσοδα 100.000 ευρώ (προκαταβολές εισπραχθίσες) άν αυτή μεταβιβαστεί στα 10.000 προκύπτει υπεραξία η Δου θα λάβει υπόψη τις προκαταβολές και θα προσδιορίσει φόρο υπεραξίας λαμβάνοντας υπόψιν τις προκαταβολές?
Επίσης εάν έχει στην κατοχή της ακίνητο που απέκτησε μετά την συστασή της απαιτείτε συμβολαιογραφικό έγγραφο?
ποιο αρθρο του Ν.4635/2019 το αναφέρει?

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης