Καλημέρα σας,
Θα θέλαμε να υποβάλλουμε το κάτωθι ερώτημα :

Αναφορικά με την απαλλαγή ΦΠΑ σε ναύλο εξαγωγής προς τρίτες χώρες, αυτή αφορά σε οποιονδήποτε πελάτη ή αποκλειστικά σε εκείνον που εκδίδει ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής?

Παραθέτουμε το συγκεκριμένο ερώτημα καθώς σύμφωνα με το άρθρο 24 του κώδικα ΦΠΑ και συγκεκριμένα στην παράγραφο ε αναφέρεται πως απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μεταφορές και οι βοηθητικές εργασίες τους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές συνδέονται άμεσα με εξαγωγές αγαθών.

Αντιλαμβανόμεθα πως η απαλλαγή αφορά κάθε ναύλο εξαγωγής προς τρίτες χώρες.

Όμως, τον Δεκέμβριο του 2018 η ΑΑΔΕ κυκλοφόρησε ένα εγχειρίδιο ενημέρωσης για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών. Συγκεκριμένα, στην ενότητα 4 (Απαλλαγές από τον ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών κατά την εξαγωγή αγαθών – σελίδα 20) αναφέρονται τα κάτωθι:Με τις διατάξεις της παρ. 1.ε του άρθρου 24 προβλέπεται απαλλαγή της υπηρεσίας μεταφοράς αγαθών όταν η μεταφορά συνδέεται με εξαγωγή αγαθών σε τρίτες χώρες.

Παράδειγμα

Έλληνας μεταφορέας αναλαμβάνει τη μεταφορά αγαθών που εξάγονται από την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο Έλληνας εξαγωγέας θα εκδώσει Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής (Ε.Δ.Δ.Α.) προς τον μεταφορέα, σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ. 1167/2015 (Β’ 1808, ΑΔΑ: 64ΒΥΗ-584) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, τότε ο μεταφορέας δεν θα επιβαρύνει με Φ.Π.Α. το τιμολόγιο που θα εκδώσει προς τον εξαγωγέα.

Αντιθέτως ο μεταφορέας θα επιβαρύνει με Φ.Π.Α. το τιμολόγιό του προς τον εξαγωγέα, εφόσον ο εξαγωγέας δεν εκδώσει Ε.Δ.Δ.Α.. Τον Φ.Π.Α. αυτό δύναται ο εξαγωγέας να τον εκπέσει από τον Φ.Π.Α. των εκροών του, δηλαδή από τον Φ.Π.Α. που αναλογεί στις πωλήσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών που διενήργησε την ίδια φορολογική περίοδο, μέσω της δήλωσης Φ.Π.Α. που θα υποβάλει και κατά το μέρος που δεν θα συμψηφιστεί, δύναται ο εξαγωγέας να ζητήσει την επιστροφή του.Αντιλαμβανόμεθα πως την απαλλαγή του ΦΠΑ απολαμβάνει μόνο ο πελάτης που είναι σε θέση να εκδώσει ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής .

Επειδή οι ανωτέρω περιπτώσεις (νόμος και εγχειρίδιο) παρουσιάζουν αντίφαση, θα θέλαμε διευκρίνιση επί του θέματος.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.