Μηχανικός Θα απασχολήσει μηχανικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης.
α) Ο εργαζόμενος είναι νέος πτυχιούχος μηχανικός αλλά δεν είναι μέλος του ΤΕΕ ούτε έχει απογραφεί στο ΤΣΜΕΔΕ . ποιες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές και Με ποιο πακέτο κάλυψης θα γίνει η ασφάλιση στην ΑΠΔ ? (Η εγγραφή του στο ΤΕΕ μπορεί να γίνει μετά από τον 2/2020 μετά από σχετική ανακοίνωση από τον φορέα)
β)σε περίπτωση που θέλει ο παραπάνω εργοδότης ή οποιοσδήποτε εργοδότης να χορηγήσει ως bonus κάποιο χρηματικό ποσό στον εργαζόμενο στο τέλος του έτους ή με την ολοκλήρωση μιας μελέτης-έργου, λόγω οικονομικής ανάπτυξης της επιχείρησης, ποιες είναι οι διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν και ποιες οι υποχρεώσεις ως προς την ασφάλιση , παρακράτηση φόρου και στην σύμβαση του?