ΑΕ την 31/12/2018 παρουσιάζει στην κατάσταση οικονομικής θέσης ζημιές σε νέο 50.000
Κατά την χρήση 2018 η εν λόγο εταιρεία έιχε κέρδη μετά φόρων 80.000 στα οποία περιλαμβάνονται μερίσματα από ημεδαπή ΑΕ ύψους 50.000.

Ρωτάμε αν η εταιρέια αυτή μπορεί να προβεί στο 2019 σε διανομή κερδών του ποσού που έλαβε σαν μέρισμα κατά το 2018 (50.000)

Ευχαριστώ,