Θυγατρική ελληνική ΑΕ αποφασίζει την διανομή μερίσματος προς την μητρική εταιρεία που είναι επίσης ΑΕ ,κατέχει δε το 100% των μετοχών της θυγατρικής για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών. Σαφώς η θυγατρική δεν θα πληρώσει φόρο για τα διανεμόμενα μερίσματα προς την μητρική εταιρεία.Το ερώτημα είναι αν η θυγατρική θα πρέπει να υποβάλλει μηδενική δήλωση για τον φόρο μερισμάτων (και αν ναι τι δικαιολογητικά θα πρέπει να συνυποβάλλει;) ή δεν θα υποβάλλει καθόλου δήλωση;Επίσης η μητρική που θα λάβει το μέρισμα
α)θα το καταχωρήσει σε λογαριασμό αποθεματικού; και
β)σε ποιόν πίνακα της δήλωσης του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους που αποφασίστηκε η διανομή θα πρέπει να το εμφανίσει;