Θα ήθελα να γνωρίζω αν για τις αμοιβές που εισπράττουν οι ελεγκτές της διεύθυνσης εμπορίου για τον έλεγχο της πιστοποίησης αυξήσεων του ΜΚ Ανωνύμων εταιρειών που πραγματοποιούν, πρέπει να κόβουμε τίτλο κτήσης και να τον δηλώνουμε στις βεβαιώσεις αποδοχων(αν ναι με ποιον κωδικό), να παρακρατούμε χαρτόσημο και να αποδίδουμε ΕΦΚΑ. Αν πρέπει να αποδοθεί ΕΦΚΑ, θα ήθελα να μου πείτε με ποιο τρόπο αποδίδεται και πως υπολογίζεται το ποσό.

Ευχαριστώ