Σε επιχείρηση ΚΕΚ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης), θέλω να απασχολήσω έναν εκπαιδευτή για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος π.χ. 40 ωρών, ο οποίος απασχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης σε άλλη επιχείρηση.
Θα τον απασχολήσω με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή πρόσληψη, ασφάλιση στο ΙΚΑ στο Π.Κ. 101 κ.τ.λ. ή μπορώ να τον απασχολήσω με τίτλο κτήση;
Αν ισχύει το δεύτερο, δηλαδή ο τίτλος κτήσης τότε:
α) Ποιά είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω;
β) Μπορεί ο εκπαιδευτής να συμμετάσχει σε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα στο ίδιο εξάμηνο, στο ίδιο ΚΕΚ, με τίτλο κτήσης; υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό συμμετοχής σε προγράμματα, ώστε να μην καταστρατηγηθεί ο τίτλος κτήσης, με συνέπεια να οδηγηθεί ο εκπαιδευτής σε έναρξη εργασιών;
Σε περίπτωση που θέλω να απασχολήσω άνεργο εκπαιδευτή ποια από τις δύο διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσω;