Στην περίπτωση Ομίλου με ενδιάμεση μητρική και που η τελική μητρική είναι εισηγμένη, ποιος θα πρέπει να ορισθεί ως πραγματικός δικαιούχος σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Για μία από τις θυγατρικές (ΝΠ), στις οποίες συμμετέχει με ποσοστό >25% του κεφαλαίου μία ενδιάμεση μητρική, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό >25% η τελική μητρική (εισηγμένη)?
Για μία ενδιάμεση μητρική (ΝΠ), στην οποία συμμετέχει με ποσοστό >25% η τελική μητρική (εισηγμένη)?
Στην περίπτωση που μία από τις θυγατρικές (ΝΠ) είναι στο στάδιο εκκαθάρισης ?
Στην περίπτωση που σε μία από τις Θυγατρικές (ΝΠ) συμμετέχει με ποσοστό = 25% και το ΔΣ η/και ο έλεγχος της εταιρείας δεν γίνεται από στελέχη του ομίλου?

Ευχαριστώ