Κυπριακή Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 25% σε Ελληνική Α.Ε μη εισηγμένη.
Στην Κυπριακή Εταιρία μέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα

Στο μητρώο των πραγματικών δικαιούχων θα δηλωθεί ως πραγματικός δικαιούχος το Νομικό Πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα?

Αν πρέπει να δηλωθούν τα φυσικά πρόσωπα και εκείνοι έχουν από 50% της Κυπριακής Εταιρίας, με τι ποσοστό θα δηλωθούν στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων?

Ευχαριστώ