Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ είναι ΝΠΔΔ. Ως ΝΠΔΔ , στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, έχουν την υποχρέωση της ενημέρωσης των στοιχείων τόσο του Νόμιμου Εκπροσώπου του ΝΠΔΔ όσο και των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων;Αν ναι, δεδομένου ότι ελέγχονται από το Δημόσιο, εκτός από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους ως στοιχεία πραγματικών δικαιούχων τι θα πρέπει να αναγραφούν;