Μέτοχος Α.Ε. με ονομαστικές μετοχές προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του με δωρεά .Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας των μετοχών και ποια η διαδικασία μεταβίβασης τους?