θα ήθελα την γνωμοδότηση σας, στο παρακάτω θέμα:

Ως γνωστό, ο ΦΠΑ στα τουριστικά πακέτα υπολογίζεται βάσει του άρθρου 43 του Ν.2859/00, επί του μικτού κέρδους του πακέτου. το μικτό κέρδος του πακέτου προκύπτει ως η διαφορά της τιμής πώλησης του πακέτου στο πελάτη, μείον το κόστος διοργάνωσης του πακέτου.

Στην περίπτωση που τα τιμολόγια των προμηθευτών, που δημιουργούν το κόστος του πακέτου δεν έχουν παραληφθεί και καταχωρηθεί μέχρι την υποβολή του ΦΠΑ της περιόδου που ανήκει το πακέτο, επιτρέπεται εγγραφή πρόβλεψης για το αναμενόμενο κόστος, ώστε να υπολογισθεί το πραγματικό μικτό κέρδος και άρα να αποδοθεί ο πραγματικός ΦΠΑ; Αυτό ήταν πρόταση του κ. Σταματόπουλου ως διευθυντή του ΦΠΑ, κάτι που αμφισβήτησε η φορολογική αρχή σε γενόμενο έλεγχο, αλλά τελικά αποδέχθηκε τις σχετικές προβλέψεις.

σας ευχαριστώ εκ των προτέρων