Από φορολογικό έλεγχο που έγινε σε Α.Ε. για τις χρήσεις 2012 έως 2017 προέκυψαν διαφορές χαρτοσήμου και ΦΠΑ για τις οποίες υποβλήθηκαν σχετικές δηλώσεις . Οι φορολογικές διαφορές χαρτοσήμου αφορούσαν τα έτη 2012 , 2013, και 2015, 2016,2017 . Οι φορολογικές διαφορές ΦΠΑ αφορούσε το έτος 2012 Για κάθε δήλωση που υποβλήθηκε υπολογίσθηκε ο φόρος (Χαρτοσ. & ΦΠΑ) και η αναλογούσα προσαύξηση από την ημερομηνία γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων . Έτσι έχομε δύο κατηγορίες προσαυξήσεων . Η μία από την ημερομηνία του έτους φορολογίας έως την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και μία κατηγορία από την ημερομηνία βεβαίωσης έως την ημερομηνία που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση ρύθμισης . Επίσης ένα μέρος αυτών κατέστησαν ληξιπρόθεσμα πριν την 31/12/2018 και ένα μέρος τον Ιανουάριο του 2019. Τα ληξιπρόθεσμα πριν την 31/12/2018 με αίτηση μας ρυθμίστηκαν σε 12 δόσεις με τον Ν.4152/2013. Ποιες προσαυξήσεις να μειωθούν ή θα διαγραφούν ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων η την εφάπαξ καταβολή. Ερωτούμε α) αν θα μειωθούν ή διαγραφούν οι προσαυξήσεις στο σύνολό τους (οι πριν και μετά την βεβαίωση τους) οι μόνο οι μετά την βεβαίωση, και β) Μπορούν να υπαχθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν και μετά την 31/2/20108 ή μόνο οι πριν της 31/12/2018. γ) Μπορεί να υπαχθεί στην ρύθμιση των 120 δόσεων το υπόλοιπο της ρύθμισης των 12 δόσεων.