Α.Ε., με μεγάλες οφειλές σε προμηθευτές /Τράπεζες & Δημόσιο (ΙΚΑ-ΕΦΟΡΙΑ), χωρίς περουσιακά στοιχεία και με μηδενικές απαιτήσεις, θέλει να προβεί σε διακοπή εργασιών στην εφορία. Ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, επίσης δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία (πέρα ολίγων ακινήτων τα οποία όμως είναι όλα υποθηκευμένα στις Τράπεζες).
Μπορεί κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, όλες οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο και κατόπιν να γίνει ο τελικός Ισολογισμός Περάτωσης της Εκκαθάρισης?
Θα αντιμετωπίσει πρόβλημα η Α.Ε. στην διαδικασία διακοπής?

Ο τελικός Ισολογισμός τι μορφή θα έχει αν τα υπόλοιπα των λογ/σμών στο τέλος της εκκαθάρισης έχουν ως εξής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100 ευρώ
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ -600 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 100 ευρώ
ΔΑΝΕΙΑ 200 ευρώ
ΔΗΜΟΣΙΟ/ΙΚΑ 200 ευρώ

Τέλος, αν η επιχείρηση αποφασίσει να ενταχθεί στον Πτωχευτικό Κώδικα, συνοπτικά ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να προβεί?
Στην Πτωχευτική διαδικασία της Εταιρείας, κυρήσσονται πτωχοί και τα μέλη του Δ.Σ.?