Δύο εταίροι 1,2 θέλουν να δημιουργήσουν από κοινού 3 εταιρείες με νομική μορφή ΙΚΕ (εταιρείες Α,Β,Γ) με καθένα από τους δύο εταίρους να συμμετέχει δεσμευτικά σε ποσοστό 50% σε κάθε μια από αυτές. Οι εταιρείες Α, Β θα διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο Χ ευρώ η κάθε μία ενώ η εταιρεία Γ, Ψ ευρώ.

Και οι 3 εταιρείες έχουν ως δραστηριότατα μη κύρια τουριστικά καταλύματα στα οποία πρόκειται να αναγερθούν επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες. Μέχρι την ολοκλήρωση ανέγερσης καθενός από τα 3 τουριστικά καταλύματα και μέχρι την τελική έκδοση του σήματος ΕΟΤ που θα είναι ξεχωριστό για κάθε εταιρείας,κάθε εταιρεία θα διαθέτει ΚΑΔ 41.20.20.01 (Εργασίες Διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος για ιδία άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας . Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τον συγκεκριμένο ΚΑΔ 41.20.20.01 και μέχρι να αναπτύξουν εμπορική δραστηριότητα (ολοκληρωθούν τα καταλύματα και λάβουν σήμα ΕΟΤ) δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης.

Το τουριστικό κατάλυμα της εταιρείας ΙΚΕ-Α θα αναγερθεί σε οικόπεδο εκτός σχεδίου (χαμηλή αντικειμενική αξία) που ανήκει μόνο στον εταίρο 1. Αντιστοίχως, το τουριστικό κατάλυμα της εταιρείας ΙΚΕ-Β θα αναγερθεί σε εκτός σχεδίου οικόπεδο (χαμηλή αντικειμενική) που ανήκει μόνο στον εταίρο 2, και η εταιρεία ΙΚΕ-Γ σε εκτός σχεδίου οικόπεδο που ανήκει στους εταίρους 1 και 2 μαζί. Προκύπτουν οι ακόλουθες ερωτήσεις:

Α) Δεδομένο ότι μετά την ανέγερση των καταλυμάτων η αντικειμενική αξία του εκτός σχεδίου οικοπέδου για την εταιρεία Α θα αυξηθεί σημαντικά με ποιον τρόπο μπορεί ο μέτοχος 1 μπορεί να εισφέρει το ιδιόκτητο ακίνητο του στην εταιρεία Α (και αντιστοίχως ο μέτοχος 2 στην εταιρεία Β), διατηρώντας στην εταιρεία Α το ίδιο μετοχικό ποσοστό στην εταιεία (50%) έτσι ώστε να μην βρεθεί μελλοντικά σε αυξημένο φόρο μεταβίβασης? Μήπως για να συμβεί αυτό τα ακίνητα θα πρέπει να ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε καθένα από τους 2? Πως θα μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Α , που σήμερα είναι Χ ευρώ?

Β) Δεδομένο ότι δεν είναι Α.Ε αλλά Ι.Κ.Ε μπορούν οι εταιρείες να εισφέρουν το ακίνητο τους στην τιμή όπως αυτή ορίζεται από την αντικειμενική τους αξία? Ή θα πρέπει να γίνει στην τιμή που ορίζει πιστοποιημένος ορκωτός εκτιμητής?

Γ) Ο διαχειριστής σε κάθε μία επιχείρηση Α, Β, Γ είναι διαφορετικό πρόσωπο. Ένας από τους 3 διαχειριστές λαμβάνει σύνταξη από το ΙΚΑ. Θα δημιουργηθεί πρόβλημα ως προς την λήψη του σύνολο της σύνταξη για τον διαχειριστή όσο οι εταιρείες Α,Β,Γ βρίσκονται σε φάση υλοποίησης εργασιών ΚΑΔ 41.20.20.01 και δεν έχουν εμπορική δραστηριότητα? Ομοίως, ο δεύτερος διαχειριστής είναι άνεργος, δημιουργείται θέμα υποχρεωτικής ασφάλισης βάσει εισφοράς στο στάδιο εργασιών?