Ιδιώτης διαθέτει πολυκατοικία δέκα διαμερισμάτων και πρόκειται να συστήσει μονοπρόσωπη ΙΚΕ διαχείρισης ακινήτων στην οποία θα εισφέρει τα ακίνητα για την εκμετάλλευση τους.

α) Με τι αξία θα αποτιμηθούν τα ακίνητα και με ποια διαδικασία ?

β) Ποιο θα είναι το κόστος σύστασης της ΙΚΕ (φόρος μεταβίβασης ,συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ?

γ) Θα μπορούν να γίνονται αποσβέσεις στα ακίνητα τα οποία θα εισφερθούν?

δ)Στις δαπάνες της εταιρείας θα μπορούν να καταχωρούνται όλες οι δαπάνες επισκευών , συντηρήσεων ,ΔΕΗ κτλ?

ε)Υπάρχει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου ακινήτων 15%?

στ) Ο διαχειριστής της μονοπρόσωπης ΙΚΕ διαθέτει και ατομική επιχείρηση και ήδη καταβάλει εισφορές στον ΕΦΚΑ βάσει τον κερδών της ατομικής του επιχείρησης .Αν η ΙΚΕ βγάζει ζημιές θα έχει υποχρέωση καταβολής πρόσθετων εισφορών στον ΕΦΚΑ ως διαχειριστής της ΙΚΕ ο οποίος όμως δεν θα έχει αμοιβή και αν ναι τι ύψους και πως θα καταβάλλονται μετά την έναρξη της ΙΚΕ ?