Βάσει των αλλαγών που εισάγονται στο νόμο 2190/1920 με το νόμο 4548/2018, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την διαδικασία της μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της Α.Ε. σε ονομαστικές, δηλαδή σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 184 πρέπει να γίνει ανακοίνωση προς τους μετόχους της Α.Ε. από το Δ.Σ έως 01-07-2019 του τρόπου με τον οποίο οι τελευταίοι θα πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων και να τους παραδοθούν οι νέοι τίτλοι.
Πρακτικά αυτό το έχει κάνει κανείς και πως γίνεται? Ένα απλό πρακτικό είναι ? Και οι νέοι ονομαστικοί τίτλοι πως εκδίδονται?

Ευχαριστώ.