Ο Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης είναι Ν.Π.Δ.Δ., είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας.Το αντικείμενο των εργασιών του περιλαμβάνει την υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λ.π.Ο Ειδικός Λογαριασμός έχει συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας έρευνας(Research Collaboration Agreement) με Ιατρικό ερευνητικό κέντρο στην Σαουδική Αραβία χωρίς tax ID. Ο τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι η έδρα μας.Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης θα εκδοθεί Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν θα πρέπει το Τ.Π.Υ να εκδοθεί με ΦΠΑ ή όχι.