Εμπειροτέχνης εγολαβοσ οικοδομών η ηλεκτρολόγος η υδραυλικός

στις εργασίες που κάνει βάζει και υλικά άλλοτε μικρής αξίας άλλοτε μεγάλης.

πρέπει να εκδώσει δυο στοιχεία (ανα παροχής και ένα πώλησης υλικών)?

ισχύει ότι εφόσον κόβει Δ.Α μπορεί να τιμολογήσει έως την αποπεράτωση του έργου και όχι πέραν το τέλος της διαχειριστικής περιόδου?

Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε συμφωνητικό?