Σύμφωνα με την Πολ.1191/2016 το ειδικό στοιχείο της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, «εκδίδεται από αγρότες του ειδικού καθεστώτος για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» .

Στην περίπτωση που αγρότης ειδικού καθεστώτος παρείχε υπηρεσίες σε άλλον αγρότη ειδικού καθεστώτος , σύμφωνα με τα παραπάνω, το εισόδημα αυτού που παρείχε την υπηρεσία θα συμπεριληφθεί στο εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας ( κωδικός 475 , του Ε1) , στο εισόδημα από παροχή υπηρεσίας (κωδικός 425 του Ε1), ή υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί εισόδημα από μισθωτή εργασία ( κωδικός 343 του Ε1); Παρακαλώ προσδιορίστε μου τον συγκεκριμένο κωδικό του Ε1 που είναι ορθό να χρησιμοποιηθεί για το εισόδημα αυτό.