Δήλωση οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012) φυσικού προσώπου. Ο υπόχρεος φυσικό πρόσωπο πώλησε ακίνητο. Στο συμβόλαιο αναφέρεται πραγματικό τίμημα 70.000 ευρώ και αντικειμενική αξία 60.000 ευρώ. Στην δήλωσή του Ε1 στον κωδικό 781 ποιο ποσό υποχρεούται να δηλώσει το πραγματικό ή το της αντικειμενικής αξίας ?

ευχαριστούμε