Α.Ε. αποφασίζει να πωλήσει 3 διαμερίσματα - γραφεία της (πάγια). Τα ακίνητα αυτά θα πωληθούν σε μέτοχο της Α.Ε. και η άδεια τους έχει εκδοθεί πριν από τις 1/1/2006.

1. Ποιες οι υποχρεώσεις της Α.Ε. για την πώληση αυτή ; Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί;

2. Η αξία πώλησης των ακινήτων που θα αναγραφεί στα συμβόλαια και θα πληρωθεί πραγματικά είναι η αναπόσβεστη αξία των ακινήτων, όπως αυτή προκύπτει από τα βιβλία της Α.Ε. (100.000). Η αξία αυτή είναι μικρότερη της αντικειμενικής (200.000). Η Α.Ε. θα φορολογηθεί για την αξία που θα αναγραφεί στο συμβόλαιο και θα πληρωθεί πραγματικά; Η αντικειμενική αξία είναι δεσμευτική για τη φορολογία του κέρδους της Α.Ε. ; Στην περίπτωση που η αντικειμενική αξία δεν είναι δεσμευτική και από τη στιγμή που τα ακίνητα θα πωληθούν στην αναπόσβεστη αξία τους, το κέρδος που προκύπτει για να φορολογηθεί η Α.Ε. είναι μηδενικό;

3. Ο μέτοχος που θα αποκτήσει τα ακίνητα στην περίπτωση που τα μεταπωλήσει μετά τις 1/1/2019 θα φορολογηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 41 και η υπεραξία που θα φορολογηθεί θα υπολογιστεί με τιμή κτίσης την πραγματική που καταβλήθηκε (100.000);