Μετοχές ΑΕ μη εισηγμένης κατέχονται σε ποσοστό 40% από: άλλη ΑΕ με το δικαίωμα της επικαρπίας και φυσικό πρόσωπο με το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας.
Συμφωνείται η πώληση των ανωτέρω μετοχών σε άλλο φυσικό πρόσωπο και υπάρχει το εξής ερωτήμα:

Εάν προσδιορίζεται ποιο ποσό αφορά τον επικαρπωτή και ποιο τον ψιλό κύριο θα λάβουμε υπ΄όψιν αυτό εφόσον είναι μεγαλύτερο από την αξία των ιδίων κεφαλαίων ή θα λάβουμε υπ΄όψιν την συμφωνηθείσα αξία μεταβίβασης με βάση τα 8/10 για τον επικαρπωτή και τα υπόλοιπα 2/10 για τον ψιλό κύριο;

Πχ Έστω η συμφωνηθείσα αξία μεταβίβασης των μετοχών είναι 7.000.000 € και συμφωνείται να λάβει 6.500.000 ο επικαρπωτής και τα υπόλοιπα 500.000 € ο ψιλός κύριος.
Η τιμή κτήσης για τον επικαρπωτή είναι 5.700.0000 και για τον ψιλό κύριο 50.0000

Η υπεραξία θα υπολογιστεί με βάση την συμφωνία δηλαδή για επικαρπωτή 6.500.000-5.700.000=800.000 και 500.0000-50000=450.000 για ψιλό κύριο ή

7.000.000Χ8/10=5.600.000 5.600.000-5.700.000=-100.000 ζημιά για επικαρπωτή

7.000.000Χ2/10=1.400.000 1.400.000-50.000=1.350.000 για ψιλό κύριο ;

Τέλος η αξία του 40% των ιδίων κεφαλαίων κατά την μεταβίβαση είναι 6.500.000 €
6.500.000Χ8/10=5.200.000 επικαρπωτής
6.500.000Χ2/10=1.300.000 ψιλός κύριος