Ελ. επαγγελματίας (π.χ. Λογιστής ) εκδίδει κάθε μήνα ΤΠΥ καθαρής αξίας 100 ευρώ στο πελάτη του. Θα πρέπει να διενεργείτε παρακράτηση 20% στο ΤΠΥ επειδή το συνολικό ποσό που θα έχει εκδώσει στο πελάτη του στο τέλος του έτους θα είναι 1200 ?