Εταιρία με αντικείμενο εργασιών εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και διπλογραφικά βιβλία
αγοράζει από το εξωτερικό (ενδοκοινοτική) αυτοκίνητο με 4.000,00 €. Στο τελωνείο πληρώνει
500,00 € για τέλη ταξινόμησης και 70,00 + 16,80 = 86,80 στον εκτελωνιστή.
Το αυτοκίνητο το πωλεί με 6.500,00 €.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η

Πως θα εκδοθεί το τιμολόγιο πώλησης? (Ποιο ποσό θα έχει ΦΠΑ και ποιο όχι?).

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η

Εάν στην παραπάνω περίπτωση πληρώναμε και 1.000,00€ ΦΠΑ στο τελωνείο ποιες
είναι οι λογιστικές εγγραφές? (αγορά,τέλη ταξινόμησης, δαπάνες, ΦΠΑ?).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ