Οικοδομική Επιχείρηση ανεγείρει πολυκατοικία με άδεια μετά την 1-1-2006, η οποία υπαγεται στο Φ.Π.Α. .Είναι δυνατή σύμφωνα με το νόμο η πώληση ενός διαμερίσματος, με τίμημα το οποίο είναι μικρότερο τόσον του απολογιστικού κόστους όσον και της αντικειμενικής ? Πρόκειται για πώληση που συζητείται με αγοραστή που έχει τις προυθέσεις αγοράς ως Α Κατοικία του. Δεδομένου ότι αφορά Α Κατοικία και δεν θα υπαχθεί στη φορολογιά Φ.Π.Α. , δεν θα υποβληθεί η Ειδική Δήλωση ΦΠΑ και δεν θα ενεργηθεί ο έλεγχος σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1054/2006 και την 1071/2006. Το ερώτημα είναι ποιές θα είναι οι συνέπειες που θα έχει η επιχείρηση λόγω αυτής της πώλησης με τίμημα κατώτερο του απολογιστικού και κατώτερο και της αντικειμενικής ? Θεωρώ ότι στην φορολογία ΦΠΑ θα ενεργήσω την Ειδική prorata και έτσι ο Φόρος Εισροών που αφορά την συγκεκριμένη οριζόνται ιδιοκτησία δεν θα εκπεστεί. Για την φορολογία εισοδήματος δεδομένου ότι και στις Οικοδομικές Επιχειρήσεις που ανεγείρουν ακίνητα με άδεια μετά την 1-1-2006 υφίσταται λογιστικός προσδιορισμός πως θα γίνει ο υπολογισμός του λογιστικού αποτελέσματος ? Από την πώληση αυτή η επιχείρηση έχει Ζημιά, διότι το τίμημα είναι κατώτερο του κόστους, αναγνωρίζεται αυτή η Ζημιά ? ή θα πρέπει να θεωρήσω ως τίμημα την αντικειμενική αξία συντάσσοντας ένα φύλλο υπολισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη απάντηση σας
Με εκτίμηση