Φυσικό Πρόσωπο έχει στην κατοχή του ενα σήμα, κατωχυρωμένο, δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα σε οποιανδήποτε χρήση ή εκμετάλλευση του σήματος και προτίθεται να το πουλήσει σε μία Ανωνυμη Εταιρεία.

Τα ερωτήματα είναι:

1. Η πώληση υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και με ποιό συντελεστή?
2. Το κέρδος απο την πώληση του σήματος πως προκύπτει και τι εισόδημα θεωρείται?
3. Πως φορολογείται?
4. Υπόκειται σε ειδικό φόρο αλλυλεγγύης?