Είμαστε παραγωγική εταιρία και έχουμε φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ισπανία για σκοπούς «consignment stock».

Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής :

Αποστέλλουμε με Δελτίο Αποστολής , που εκδίδεται στον Φορολογικό Αντιπρόσωπο και παραλήπτη τον Πελάτη (τα προϊόντα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του πελάτη).

Εν συνεχεία εκδίδεται Proforma Invoice από τη Ελληνική Εταιρία για σκοπούς ΦΠΑ .(Listink & Intrastat υποβάλει η ελληνική εταιρία στην Ελλάδα και ο Φορολογικός Αντιπρόσωπος)

Κάθε φορά που ο Πελάτης χρησιμοποιεί τα υλικά (μας ενημερώνει ο Πελάτης με email ότι τα χρησιμοποίησε) , εκδίδεται Invoice από την Ελληνική εταιρία (& στοιχεία Αντιπροσώπου) στον Πελάτη στην Ισπανία ( Δεν υποβάλλεται Listing από καμία εταιρία) .

Στις 31/12/….. στις αποθήκες του Πελάτη βρίσκονται αποθέματα τα οποία δεν έχουν Τιμολογηθεί γιατί ο Πελάτης δεν τα έχει χρησιμοποιήσει .

Ερωτάτε :

· H Διαδικασία που ακολουθείτε είναι η ενδεδειγμένη

· Υπάρχει Φορολογικό Θέμα για τα αποθέματα που βρίσκονται στον πελάτη και δεν έχουν Τιμολογηθεί , επειδή ουσιαστικά δεν τα έχει χρησιμοποιήσει .