Ατομική κατασκευαστική επιχείρηση έχει πιστωτικό υπόλοιπο από το 2011, 20.000,00€ το οποίο τον Ιούνιο του 2015 παραγράφεται, λόγω τριετίας. Έως και σήμερα, παραμένουν «απούλητα» τα διαμερίσματα του εργολαβικού ανταλλάγματος. Με το δεδομένο της παραγραφής του ΦΠΑ, αν έρθει σήμερα (2017) ο εργολάβος και μεταβιβάσει τα ακίνητα του με γονική παροχή ή αυτοπαράδοση θα πρέπει στην ουσία να «πληρώσει» τον ΦΠΑ που δεν εξέπεσε και ο οποίος παραγράφηκε;