Πρόκειται να συσταθεί εταιρεία Ε.Ε. με αντικείμενο εργασιών Υπηρεσίες Ενοικίασης επιβατικών αυτοκίνητων , με απλογραφικά βιβλία , στην οποία συμμετέχουν α) ως ετερόρρυθμο μέλος με ποσοστό 75% , κάτοικος εξωτερικού ο οποίος

έχει εκδώσει ΑΦΜ στην Ελλάδα και όρισε φορολογικό εκπρόσωπο και β) ως ομόρρυθμο μέλος με ποσοστό 25% , Έλληνας μόνιμος κάτοικος Ελλάδος .Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το δυνατόν συντομότερο

Α)Η απόκτηση τριών η πέντε η δέκα Ε.Ι.Χ. που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό εκμετάλλευσης αυτών από την επιχείρηση , αποτελεί τεκμήριο απόκτησης της για τα μέλη της εταιρείας ??και ανα ΝΑΙ τι και πως σε ότι αφορά

Β)Την ιδιότητα κάθε μέλους στην Ε.Ε. και το ποσοστό τους? (σχετικά αρθρ.31,32 κ 33 Ν.4172/2013 κφε)

Ποια ετησία αντικειμενική δαπάνη θα βαρύνει έκαστο μέλος και πως ??αναλογικά με το ποσοστό η μήπως μόνον το ομόρρυθμο μέλος η καθόλου???

Γ) Οι υπηρεσίες αυτές ενοικίασης ΙΧΕ με η χωρίς οδηγό , υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ????