Ο Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης είναι Ν.Π.Δ.Δ., είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας.

Το αντικείμενο των εργασιών του περιλαμβάνει την υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λ.π.

Κατά την άσκηση της οικονομικής του δραστηριότητας καταβάλει ποσά για διαλέξεις στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμματων.

Θα θέλαμε να μας διεκευρινήσετε τι είδους κρατήσεις πρέπει να γίνουν κατά την εξόφληση της αμοιβής:

Α. Όταν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία

Β. Όταν πρόκειται για μη επιτηδευματία(πληρωμή με τίτλο κτήσης)