Διαχειριστής – Εταίρος Μον. ΕΠΕ έχει μηνιαία αντιμισθία to 2017, 1.000,00 ευρώ.
Δεν έλαβε μέρισμα το 2017 από κέρδη 2016 ή προηγουμένων ετών.
Το 2017 πληρώνει κάθε μήνα ΕΦΚΑ 167,00ευρώ.
Από τα κέρδη της χρήσης 2017 θα έχει μέρισμα διανεμητέο το 2018

Ερωτάται:
1. Επί ποιάς βάσεως θα υπολογισθούν οι εισφορές ΕΦΚΑ το έτος 2018
2. Πως θα υπολογίζονται οι εισφορές ΕΦΚΑ από 01/01/2019 με τα σημερινά νομοθετικά δεδομένα.