Κυπριακή εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει Έλληνα φορολογικό κάτοικο Ελλάδος για να εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στην Ελλάδα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
Η παροχή της υπηρεσίας συνίσταται στην παροχή επιστημονικής υποστήριξης για ένα ερευνητικό πρόγραμμα.
Η Κυπριακή εταιρεία δεν έχει άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα, ούτε έσοδα έχει από οποιαδήποτε πηγή από την Ελλάδα, άμεσα ή έμμεσα.
Σκοπός της Κυπριακής εταιρείας είναι να προωθήσει την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το έσοδό της προέρχεται από Τρίτη Χώρα (USA).
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα θεωρώ ότι η κυπριακή εταιρεία δεν αποκτά εγκατάσταση στην Ελλάδα με μόνη την πρόσληψη ενός Έλληνα υπαλλήλου για την προώθηση της έρευνας, παρακαλώ επιβεβαιώστε.
Το ερώτημα είναι σε ποια χώρα θα ασφαλιστεί ο εν λόγω υπάλληλος, στην Ελλάδα ή στην Κύπρο., επίσης αν ο υπάλληλος είναι από άλλη χώρα της ΕΕ, ποια θα είναι η ασφαλιστική του σχέση.