Ομόρρυθμη εταιρεία (Α) πωλεί εμπορεύματα κυρίως λιανικώς για λογαρισμό τρίτου (Β) τα οποία παραλαμβάνει μόνο με Δ.Α.
Χρησιμοποιεί φορολογικό μηχανισμό δικό της (της Α). Τέλος μήνα η (Β) προβαίνει σε εκκαθάριση και
βάσει συμφωνητικού (έχει κατατεθεί) η (Α) δικαούται το 40% των πωλήσεων και η (Β) το 60%.

Η εγγραφές που κάνει η (Α) σε απλογραφικά βιβλία είναι έσοδο και ΦΠΑ από την εκκαθάριση το 40%
Σε ιδιαίτερη στήλη καταχωρούνται οι πωλήσεις στο σύνολο τους ως πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων

Ερωτήματα: Σε ΜΥΦ (ανά ΑΦΜ πελάτη) πηγαίνει το 40% . Οι πωλήσεις λιανικής ως σύνολο θα πηγαίνουν ΜΥΦ από την (Α)? Αν ναι όλες?

Τα τυχόν τιμολόγια που θα εκδώσει η (Α) για ελάχιστες πωλήσεις προς επαγγελματίες είναι ΜΥΦ της (Α)

Πρέπει να κάνω κάποια ά΄λλη τυχόν ενέργεια, ή διαδικασία?

Ευχαριστώ