Ποια είναι η νομοθεσία η οποία διέπει την υποχρέωση μιας Α.Ε. να προβεί στην ονομαστικοποίηση των μετοχών της , όταν τα κεφάλαιά της επενδυθούν σε αστικά ακίνητα σε ποσοστό άνω του 60%.
Ποια είναι η σχετική διαδικασία?
Ποιες είναι οι κυρώσεις όταν η ονομαστικοποίηση γίνει εκπρόθεσμα?