Έστω επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία:
-1)αποπληρώνει οφειλές ΟΑΕΕ χρήσης 2015 ύψους 2.000,00€ (που είχε αναμορφωθεί φορολογικά στο Ε3 χρήσης 2015), πληρώνει τρέχουσα οφειλή ΟΑΕΕ 3.000,00€ και έχει υπόλοιπο οφειλής ΟΑΕΕ για τη χρήση 2016 το ποσό των 1.000,00€( που θα λογιστεί στα έξοδα της χρήσης 2016 και θα αναμορφωθεί φορολογικά).
- 2)καταχωρεί ποσό ασφαλίστρων 1.000,00€ που αφορά περίοδο 1/7/2016-30/6/2017, αντιλογίζοντας λογιστικά το ποσό των 500,00€(που αφορά 1/1-30/6/2017)

ΕΡΩΤΆΤΑΙ: Πως θα απεικονιστούν τα παραπάνω στο Ε3, προκειμένου να υπάρχει ορθή απεικόνιση λογιστικής και φορολογικής βάσης??

α)Καταχωρώντας στις δαπάνες της:-1) το ποσό των 4.000,00 (ΟΑΕΕ χρήσης 2016: 3.000,00€ που κατέβαλλε και 1.000,00€ που οφείλει), αναμορφώνοντας θετικά το ποσό των 1.000,00€ που οφείλει για τη χρήση 2016 και αναμορφώνοντας αρνητικά το ποσό των 2.000,00 που πλήρωσε εντός της χρήσης 2016 αλλά αφορούσε τη χρήση 2015?? και -2) αναμορφώνοντας φορολογικά το ποσό των 500€ του εξόδου των ασφαλίστρων χρήσης 2016 (λόγω ΠΟΛ 1094/12-7-16 παρ.Ε2) ή

β) Καταχωρώντας στις δαπάνες της -1) το ποσό των 4.000,00 (ΟΑΕΕ χρήσης 2016: 3.000,00€ που κατέβαλλε και 1.000,00€ που οφείλει) αναμορφώνοντας θετικά το ποσό των 1.000,00€ που οφείλει για τη χρήση 2016 και καταχωρώντας το ποσό των 2.000,00 στον κωδικό 780 του πίνακα Κ με -2) καταχωρώντας το ποσό των 500,00€ στον κωδικό 772 του πίνακα Κ (λόγω ΠΟΛ 1094/12-7-16 παρ.Ε2)??

γ) Με κάποιο διαφορετικό τρόπο??