Α.Ε. έχει αφορολόγητα αποθεματικά από τον νόμο 3299/2004. Επίσης έχει ζημίες παρελθουσών χρήσεων. Η καθαρή της θέση είναι θετική και δεν υφίσταται πρόβλημα ρευστότητας και θέλει να προβεί σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής τρεις:

1. Μπορεί να προβεί σε μείωση κεφαλαίου;

2. Πρέπει πριν την μείωση μετοχικού κεφαλαίου να μειωθούν οι ζημίες παρελθουσών χρήσεων;

3. Εάν προβεί σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου, μήπως θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές ότι γίνεται μερισμός των αφορολόγητων αποθεματικών και θα πρέπει να αποδοθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004;